Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności

(dalej: „Informacja”)

Witaj w PMV sp. z o.o. sp. k., (dalej: „Spółka”). z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marcepanowa 60, 02-962 Warszawa. PMV sp. z o.o. sp. k jest odrębnym Administratorem Danych Osobowych. Zobowiązujemy się szanować i chronić Twoje dane osobowe oraz prywatność. Poniżej znajdziesz prawa w zakresie danych osobowych oraz prywatności.

Wyjaśnienie terminów

Gdy używamy wyrażenia „My” lub „Spółka”, rozumiemy przez to PMV sp. z o.o. sp. K.. Świadczymy usługi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacja, obsługa listy płac, ścieżka kariery zawodowej, , dalej: „Nasza Działalność”.

Na potrzeby wykonywania Naszej Działalności zapewniamy dostęp do strony internetowej „Strona”. Za jej pośrednictwem możesz poszukiwać i aplikować na stanowiska, oferowane przez Spółkę.

Aby określić informacje dotyczące Twojej osoby dalej używamy wyrażenia „Dane osobowe”.

Jakiego rodzaju dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?
• Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe,
• Jeżeli zalogujesz się na Stronie za pośrednictwem konta mediów społecznościowych: dane Twojego profilu;
• Jeżeli skontaktujesz się z Nami, możemy zachować zapis korespondencji;
•Zbieramy informacje na temat Twojego korzystania z naszej strony, m.in. adres IP, typ przeglądarki, ruch w serwisie w Twoim państwie, wykorzystywane przez Ciebie zasoby oraz dane dotyczące lokalizacji.
•Zbieramy również informacje do celów marketingowych. Przed wysłaniem do Ciebie komunikacji zapytamy o Twoją zgodę;
•Zdjęcia i filmy sporządzone podczas rekrutacji prowadzonej za pomocą telekonferencji, Twojej obecności na szkoleniach lub podobnych wydarzeniach (w trakcie szkolenia możesz poprosić o nierobienie Ci zdjęć lub niefilmowanie Twojej osoby);
•w niektórych przypadkach zbieramy również dane osobowe należące do kategorii danych szczególnej kategorii, inne niż dane o niepełnosprawności, jeżeli zezwalają nam na to przepisy prawa;

[Informujemy, że w ramach części procesu rekrutacji, możemy zapoznać się ze szczegółami Twojego profilu w mediach społecznościowych oraz innymi publicznymi informacjami i nagraniami z Twoim udziałem, w celu oceny i ustalenia Twojego doświadczenia i kompetencji zawodowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
1. Celem realizacji usługi, czyli przedstawieniu ofert współpracy z PMV sp. z o.o. sp. K. Dotyczy to wysyłania Twojego CV do potencjalnych pracodawców oraz bieżącego informowania Cię na temat innych możliwości ofert pracy drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.
2. Za zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową, poprzez wiadomości tekstowe lub połączenia telefoniczne.
3. Przeprowadzanie analizy oraz badań statystycznych.
4. Wspierać bezpieczeństwo i ochronę.
5. Monitorować przestrzeganie wewnętrznych polityk i procedur.
6. Rozpatrywać skargi.
7. W przypadku zdjęć lub filmów, aby wykorzystać materiały do celów marketingowych. W takiej sytuacji poprosimy Cię uprzednio o wyrażenie wyraźnej zgody na takie działania.

Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych:

1.Wykonywanie umów oraz kroki podejmowane w celu ich zawierania.
2.Zgodność z wymaganiami prawnymi
Niekiedy przetwarzanie danych jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Organy administracji państwowej takie jak np. podatkowe, finansowe czy ochrony danych mogą zażądać od nas danych osobowych w związku z regulacjami prawnymi z powodów przewidzianych przepisami prawa. W takich okolicznościach jesteśmy zobowiązani do przedstawienia właściwym organom Twoich danych.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu uzasadnionego interesu PMV sp. z o.o. sp. k jest niezbędne do realizacji jego podstawowych uprawnień, oraz jego pracowników i osób współpracujących w związku z realizacją założeń biznesowych, w sposób który nie narusza Twoich podstawowych praw i wolności.

Twoje dane osobowe stanowiące dalsze podstawy przetwarzania czyli takie, których prawne podstawy przetwarzania nie zostały wskazane w niniejszej Informacji, będziemy przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą.

Nie masz obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych, lecz bez ich podania nasza współpraca z Tobą oraz świadczenie dla Ciebie naszych usług będzie niemożliwe, o ile nie podasz nam wymaganego minimum informacji. Zakres przekazanych danych może też wpływać na zakres świadczonych przez nas usług.

Czas przechowywania danych osobowych
Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez 2 lata od momentu rejestracji w serwisie PMV sp. z o.o. sp. k.. Jeżeli otrzymasz zatrudnienie za naszym pośrednictwem, Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez dłuższy okres celem przestrzegania przepisów prawa przez okres przewidziany właściwymi przepisami.

Czy przekazujemy Twoje dane osobom trzecim?
Przekazujemy Twoje dane innym odbiorcom z następujących powodów:

Do naszych usługodawców – będą umownie zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i poszanowania Twojej prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.

Do naszych klientów/potencjalnych pracodawców: będziemy udostępniać Twoje dane naszym klientom, którzy oferują pracę lub projekty mogące Cię zainteresować lub którzy są zainteresowani Twoim profilem.

•Będziemy udostępniać Twoje dane organom państwa, nadzoru, lub organom ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych
Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. W niektórych przypadkach masz prawo do zażądania otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych. W niektórych, ściśle określonych okolicznościach, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych, co oznacza, że przekażemy je do danej strony trzeciej po twoim uprzednim żądaniu.

Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych
Jeżeli zidentyfikujesz, że posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych/prawo do zapomnienia
W niektórych okolicznościach masz prawo zwrócić się z prośbą usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz dokonać tego w każdym momencie, a Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie zrealizowana, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania naszego obowiązku przechowywania tych danych. W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Prosimy pamiętać, że gdy dane zostaną usunięte, Administrator zaprzestanie świadczenia usług na Twoją rzecz. Jeżeli chcesz się ponownie zarejestrować się na stronie będziesz musiał/a ponownie wprowadzić swoje dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W niektórych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jednak, w niektórych sytuacjach może to wpłynąć na ilość usług, które będziemy mogli Ci zaproponować.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych przez Spółkę, odnosząc się do konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wskazanych powyżej, możesz zrobić to samodzielnie po zalogowaniu się na stronie lub skontaktować się z nami pod adresem iodo@adecco.com.

Po wysłaniu emaila z żądaniem skorzystania z przysługujących Ci praw, będziemy potrzebowali skontaktować się z Tobą w celu identyfikacji przed rozpoczęciem realizacji Twojego żądania.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, w Polsce będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzisz, że doszło do naruszenia Twoich praw w zakresie danych osobowych.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych w przypadku korzystania z systemów PMV sp. z o.o. sp. k?
Odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie Twoich danych do logowania się na stronie, w szczególności hasła otrzymanego od nas lub stworzonego przez siebie. Te dane uwierzytelniające są wyłącznie do Twojego użytku. Nie możesz dzielić się swoimi danymi uwierzytelniającymi lub jakimikolwiek innymi szczegółami dotyczącymi Twojego konta z innymi osobami.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
W przypadku jakikolwiek pytań lub gdybyś chciał otrzymać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych prosimy o kontakt mailowy z nami na adres office@pmv.com.pl

W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?
Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.